แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 2xOF302 Series

Jun-Air 2xOF302 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 3 โมเดล ได้แก่ 2xOF302-40B, 2xOF302-40M และ 2xOF302-40MD2 ขนาดแรงดันไฟ 100, 120, 200, 230, 3×400 และ 3×440 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.2 แรงม้า (HP) ทำงานความดัง 68 dB ที่ความถี่ 50 Hz. และ 69 dB ที่ความถี่ 60 Hz. เป็นแอร์คอมเพรสเซอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ ด้านทันตกรรมและใช้ในงานด้านการแพทย์

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 2xOF302 Series

PERFORMANCE  DATA

SPECIFICATIONS DATA

Model 2xOF302-40B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 9.75 7.63 7.63 9.75
FAD @ 8 bar l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 1) 8 1) 8 8
psi 120 12 120 120 120 120 1) 120 1) 120 120
Max. current A 15.0 17.4 13.2 8.2 9.2 6.8 8.2 2.8 2.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 46 46 46 46 46 46 46 46 46
lbs 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Noise level dB (A)/lm 68 69 69 68 69 68 69 68 69
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Model 2xOF302-40M (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 2) 3×400 2)
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75
FAD @ 8 bar l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 1) 8 1) 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 1) 120 1) 120 120
Max. current A 15.0 17.4 13.2 8.2 9.2 6.8 8.2 2.8 2.8
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 107 107 107 107 107 107 107 107 107
lbs 236 236 236 236 236 236 236 236 236
Noise level dB (A)/lm 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Model 2xOF302-40MD2 (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 2) 3×400 2)
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
kW 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Displacement 3) l/min 216 276 276 216 276 216 276 216 276
CFM 7.63 9.75 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75 7.63 9.75
FAD @ 8 bar 3) l/min 76 88 88 76 88 76 88 76 88
CFM 2.68 3.11 3.11 2.68 3.11 2.68 3.11
Visitors: 74,567